شنبه 26 مرداد 1398

 
 
 
 
 
 معلم هدفت عشق است و ايثار *** هزاران خفته از عشق تو بيدار

تاريخ  :  1398/02/12


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο