چهارشنبه 02 تير 1400

آرشيو اخبار

 ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه اول شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ نسترن ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم نسترن ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ نسترن ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه دوم يكشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ لاله ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم لاله ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ لاله ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه سوم دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ مريم ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم مريم ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ مريم ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه چهارم سه شنبه ۲۵ خرداد۱۴۰۰ نرگس ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم نرگس ۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ نرگس ۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم ⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘ پايه پنجم چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ ياس ۱ ساعت ۸ونيم الي ۹ونيم ياس۲ ساعت ۱۰ الي ۱۱ ياس۳ ساعت ۱۱ونيم الي ۱۲ونيم

 علاقمندان به شركت در كلاسهاي تابستانه پژوهشسراي جوان منطقه 5 مي توانند جهت پيش ثبت نام اطلاعيه ضميمه را مطالعه نمايند.

 1  2  3  4  5  6  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο