پنج شنبه 03 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 خود آموز ارزشيابي كيفي ـ توصيفي

تاريخ  :  1392/12/26


5/5 امتياز (2)
الحاقات
دانلود
اندازه :291 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :فهرست
دانلود
اندازه :244 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :فهرست ارزشيابي
دانلود
اندازه :1986 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :جزوي ارزشيابي توصيفي
دانلود
اندازه :45 كيلوبايت
پسوند : pdf
دانلود
اندازه :1324 كيلوبايت
پسوند : pdf
دانلود
اندازه :1147 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :emla-ensha
دانلود
اندازه :1013 كيلوبايت
پسوند : pdf
دانلود
اندازه :1080 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :honar
دانلود
اندازه :107 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :honar
دانلود
اندازه :1131 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :oloom
دانلود
اندازه :24 كيلوبايت
پسوند : pdf
دانلود
اندازه :49 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :نمون برگ خود ارزيابي دانش آموز پوشه كار
دانلود
اندازه :180 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :نكات مورد توجه در تنظيم جدول شماره 5(1)
دانلود
اندازه :74 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :نكات مورد توجه در تنظيم جدول شماره 5
دانلود
اندازه :481 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :Tableobjective1s
دانلود
اندازه :322 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :ahdaf5
دانلود
اندازه :351 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :Tableobjective4s
دانلود
اندازه :252 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :tableArzesh2
دانلود
اندازه :381 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :tableAhdaf3E
دانلود
اندازه :525 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :ahdaf6
دانلود
اندازه :58 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :چك ليست درس بخوانيم
دانلود
اندازه :79 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :چك ليست درس قران
دانلود
اندازه :57 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :فهرست وارسي تفكر و پژوهش
دانلود
اندازه :446 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :000-C60
دانلود
اندازه :519 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :000-C62
دانلود
اندازه :391 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :000-C74-26
دانلود
اندازه :555 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :001-021
دانلود
اندازه :1038 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :001-26-C74-26
دانلود
اندازه :685 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :001-049-C62
دانلود
اندازه :1227 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :022-063
دانلود
اندازه :1470 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :050-079-C62
دانلود
اندازه :788 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :064-082-C74-26
دانلود
اندازه :1273 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :064-125
دانلود
اندازه :1488 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :080-122-C62
دانلود
اندازه :355 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :083-097-C74-26
دانلود
اندازه :931 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :098-124-C74-26
دانلود
اندازه :1854 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :123-168-C62
دانلود
اندازه :698 كيلوبايت
پسوند : pdf
شرح :125-138-C74-26
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο