جمعه 22 تير 1403

آرشيو بيانات بزرگان

متن فارسي  :  آنجا كه حقيقت نباشد،همه چيز پست و زشت و مبتذل است.

متن فارسي  :  هرچه خوشتان و بدتان مي آيد را بدست فراموشي بسپاريد، تنها كاري را انجام دهيد كه بايد انجام دهيد، ممكن است اين كار سعادت آفرين نباشد، اما بزرگي نام دارد.

متن فارسي  :  از دست دادن اميد پوچ و ارزوئي محال ود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.

متن فارسي  :  بيچاره آدمي زاده شكمي دارد كه ميگويد : مرا پر كن وگرنه رسوايت كنم .چون پر شد ميگويد خالي كن وگرنه آبرويت را برباد و هم بينوا هميشه ميان دو خطر رسوائي بسر ميبرد.

متن فارسي  :  اسباب رياست تحمل است و بلند نظري.

متن فارسي  :  من و شما نيز مي توانيم زندگاني خود را به شكل يكي از اين افسانه ها در آوريم، به شرط اينكه شهامت داشته باشيم و بدانيم كه قادريم اختيار رخدادهايي را كه در زندگيمان روي مي دهد، به دست گيريم.

متن فارسي  :  هرچه تجارب زندگي ما بيشتر و كيفيت آنها بالاتر باشد، ميزان حق گزينش ما بيشتر مي شود و بهتر مي توانيم معناي هر چيز را دريابيم و توان خود را براي انجام هر كار بسنجيم.

متن فارسي  :  بزرگترين تفاوت انسان و حيوان، فهم و انديشه نيست، بلكه اراده و اختيار او است.

متن فارسي  :  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسي كه تو را بيمقدار جلوه دهد .

متن فارسي  :  آسايش آدمي، در زنداني كردن زبان است.

 1  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο