شنبه 05 مهر 1399

آرشيو اخبار -> واحد فناوري اطلاعات

 اولياي گرامي ورودي پايه اول كه پرونده تشكيل داده اند جهت دريافت معرفي به پايگاه هاي سنجش حتما فردا چهارشنبه 11 تيرماه از ساعت 7 به مدرسه مراجعه نمايند. 👈 اولياي گرامي كه عكس دانش آموز از نواقص پرونده مي باشد حتما عكس همراه داشته باشند 👈 به دليل حفظ ايمني و سلامت خود و همكاران حتما با رعايت كامل نكات بهداشتي و فاصله ايمني در مدرسه حضور بهم رسانيد به اطلاع مي رساند اولياي گرامي كه در روزهاي تعيين شده جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد مراجعه نكرده اند فقط روز دوشنبه 19 خرداد ماه طبق جدول زمانبندي مراجعه نماييد: 👈 پايه هاي اول و دوم و سوم از ساعت 10 - 8:30 👈 پايه هاي چهارم و پنجم از ساعت 11:30 - 10 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز يكشنبه 18 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نرگس 3 ساعت 9:30 - 8 👈 كلاس نرگس 1 ساعت 11 - 9:30 👈 كلاس نرگس 2 ساعت 12:30 - 11 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز شنبه ١٧ خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس لاله 1 ساعت 10 - 9 👈 كلاس لاله 2 ساعت 11 - 10 👈 كلاس لاله 3 ساعت 12 - 11 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز سه شنبه 13 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس نسترن 1 ساعت 9 - 8 👈 كلاس نسترن 2 ساعت 10 - 9 👈 كلاس نسترن 3 ساعت 11 - 10 👈 كلاس مريم 1 ساعت 12 - 11 👈 كلاس مريم 2 ساعت 13 - 12 👈 كلاس مريم 3 ساعت 14 - 13 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸

 به اطلاع مي رساند جهت دريافت كارنامه و پوشه كار و انجام امور مالي و ثبت نام سال جديد طبق جدول زمانبندي زير روز دوشنبه 12 خرداد ماه مراجعه نماييد: 👈 كلاس ياس 2 ساعت 9:30 - 8 👈 كلاس ياس 1 ساعت 11 - 9:30 👈 كلاس ياس 3 ساعت 12:30 - 11

 1- طبق تاريخ هايي كه متعاقبآ اعلام خواهد شد به صورت كلاسي و در ساعت مشخص تنها يكي از والدين بدون حضور دانش آموز با همراه داشتن ماسك و دستكش و رعايت موارد بهداشتي و ايمني در مدرسه و محل مور نظر حضور بهم رسانند. 2- انجام امور مالي مدرسه ( تسويه و يا عودت مبالغ سرويس سال گذشته – شهريه سال گذشته و پرداخت شهريه سال جديد ) و دريافت تائيديه ثبت نام . 🔸🔸 ضمنآ خواهشمند است تمامي فيش واريزي خود را به همراه داشته باشيد 🔸🔸 3- تحويل برگه تائيديه ثبت نام به معلم و دريافت كارنامه و پوشه كار . 🔸🔸 به دليل رعايت ايمني و سلامت خود و همكاران حتما در بازه زماني مشخص شده و رعايت كامل نكات بهداشتي در مدرسه حضور بهم رسانيد 🔸🔸


 <<  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >  >>  

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο