چهارشنبه 28 مهر 1400

 
   
 
 
 امام صادق ع
متن فارسي  :  نه لباس شهرت بپوش و نه لباسي كه تو را بيمقدار جلوه دهد .
دسته بندي موضوعي بيانات بزرگان : رسول خدا صلي الله عليه و آله


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο