شنبه 05 مهر 1399

 
   
 
 
 حضرت امير ع
متن فارسي  :  بيچاره آدمي زاده شكمي دارد كه ميگويد : مرا پر كن وگرنه رسوايت كنم .چون پر شد ميگويد خالي كن وگرنه آبرويت را برباد و هم بينوا هميشه ميان دو خطر رسوائي بسر ميبرد.
دسته بندي موضوعي بيانات بزرگان : رسول خدا صلي الله عليه و آله


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο