شنبه 05 مهر 1399

 
   
 
 
 شكسپير
متن فارسي  :  از دست دادن اميد پوچ و ارزوئي محال ود موفقيت و پيشرفت بزرگي است.
دسته بندي موضوعي بيانات بزرگان : رسول خدا صلي الله عليه و آله


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο