شنبه 05 مهر 1399

 
   
 
 
 جرج برنارد شاو
متن فارسي  :  هرچه خوشتان و بدتان مي آيد را بدست فراموشي بسپاريد، تنها كاري را انجام دهيد كه بايد انجام دهيد، ممكن است اين كار سعادت آفرين نباشد، اما بزرگي نام دارد.
دسته بندي موضوعي بيانات بزرگان : رسول خدا صلي الله عليه و آله


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο