پنج شنبه 03 مهر 1399

 
 
 
 
 
 اطلاعيه و تقويم زماني سفارش كتاب هاي درسي سال تحصيلي 1400 - 1399

تاريخ  :  1399/01/24
 📣📣 در راستاي توسعه دولت الكترونيك و به منظور تسهيل دسترسي دانش آموزان به كتاب هاي درسي , نظارت نظام مند بر فرآيند توزيع مواد آموزشي ثبت سفارش كتاب هاي درسي سال تحصيلي 1399 - 1400 تمامي دوره هاي تحصيلي از طريق سامانه www.irtextbook.ir يا www.irtextbook.com و برابر جدول تقويم زماني زير انجام مي شود و 👈 كتاب هاي درسي نيز بر اساس سفارشات مثبوت در سامانه توزيع مي شود. 👉


📣📣 در راستاي توسعه دولت الكترونيك و به منظور تسهيل دسترسي دانش آموزان به كتاب هاي درسي , نظارت نظام مند بر فرآيند توزيع مواد آموزشي ثبت سفارش كتاب هاي درسي سال تحصيلي 1399 - 1400 تمامي دوره هاي تحصيلي از طريق سامانه www.irtextbook.ir يا www.irtextbook.com و برابر جدول تقويم زماني زير انجام مي شود و 👈 كتاب هاي درسي نيز بر اساس سفارشات مثبوت در سامانه توزيع مي شود. 👉
🔹 نام كاربري براي ورود به سامانه كد ملي دانش آموز و رمز عبور آنها شش رقم سمت راست شماره سريال شناسنامه دانش آموز مي باشد.
🔹 كتابهاي درسي دانش آموزان تمامي دوره هاي تحصيلي , از طريق مدرسه محل تحصيل آنان كه در سفارش دانش آموز قيد شده توزيع مي شود. لذا در صورتي كه براي دانش آموز سفارشي در سامانه كتب درسي ثبت شده باشد اما در سامانه سناد براي سال تحصيلي 1399 - 1400 ثبت نام نشده باشد , حواله از منطقه به مدرسه براي اين دانش آموز ( تا زمانيكه در سامانه سناد ثبت نام شود ) صادر نمي شود.
🔹 در صورت تغيير مدرسه محل تحصيل دانش آموز قبل از صدور حواله از منطقه به مدرسه , امكان اصلاح سفارش از طريق سامانه وجود دارد.
👈 اولياي گرامي با توجه به شرايط موجود و عدم دسترسي ما به دانش آموزان خواهشمند است هرچه سريعتر نسبت به ثبت سفارش كتب دانش آموزان اقدام نماييد👉
0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο