شنبه 05 مهر 1399

 
 
 
 
 
 🎉🎉 پذيرفته شدن دانش آموزان پرتلاش سبا كشاورز , زهرا حمداللهي , پرديس مطهري و نازنين زهرا روئين تن را در آزمون ورودي سال 99 مدارس استعدادهاي درخشان به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان تبريك عرض مي نماييم. اميدواريم در تمامي مراحل زندگي موفق و سربلند باشند. 🎉🎉

تاريخ  :  1399/06/13


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο