چهارشنبه 07 آبان 1399

 
 
 
 
 
 🎉🎉 پذيرفته شدن دانش آموزان عزيز سنا صبوري , مشكات باراني , زهرا باغبان شوميكار و نرگس حشمتي در جشنواره دانايي , توانايي شهر تهران را به اين عزيزان و خانواده هاي محترمشان تبريك عرض مي نماييم. اميدواريم در تمامي مراحل زندگي موفق و سربلند باشند. 🎉🎉

تاريخ  :  1399/06/18


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο