پنج شنبه 16 ارديبهشت 1400

 
 
 
 
 
 🎉🎉 برگزاري مراسم جشن شكوفه هاي كلاس اولي و جلسه ديار با اوليا با رعايت پروتكل هاي بهداشتي مصوب ستاد ملي كرونا با حضور دانش آموزان و اولياي محترم آنان امروز برگزار شد🎉🎉

تاريخ  :  1399/06/19


0/5 امتياز (0)
الحاقات
اندازه :75 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :85 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :53 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :70 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :57 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :52 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :79 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
اندازه :76 كيلوبايت
عرض : 1080
ارتفاع : 525
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο