سه شنبه 29 خرداد 1403

 
 
 
 
 
 اجتمـاع بزرگ حمـايت از كودكـان مظلـوم غزه و محكوميت جنايـات رژيم كودك كش و درنـده خوي اسـرائيل و آمريكـاي جنايتكار

تاريخ  :  1402/08/26
 وقـايع اخير و كشـتار كودكـان در سـرزمين هـاي اشـغالي به ويژه، نوار غزه در پي شـكست غيرقابل ترميم صهيونيسـت جنايتكـار و جبهه اسـتكبار جهـاني به سـردمداري آمريكـا، قلب هر انسان آزاده اي را به درد مي آورد. قريب به چهل روز از حملات وحشـيانه و جنون آميز رژيم غاصب و كودك كش صـهيونيستي به باريكه غزه و زيرپا گذاشـتن همه قواعد حقوقي،اخلاقي، انساني و جنايت ضد بشري و نسل كشي در به شهادت رساندن هزاران تن از كودكان مظلوم، زنان و مردان بي دفاع فلسـطيني در غزه مقاوم و قهرمان مي گذرد. به پاس قدرداني از مردم مسلمان غزه و ابراز همدردي با اين ملت غيور و مقاوم، اجتمـاع بزرگ حمـايت از كودكـان مظلـوم غزه و محكوميت جنايـات رژيم كودك كش و درنـده خوي اسـرائيل و آمريكـاي جنايتكار، روز شـنبه ۱۴۰۲/۸/۲۷ سـاعت ۱۵ در ميـدان انقلاـب اسـلامي برگزار خواهـد شـد. برنـامه ريزي جهت حضور حداكثري همكاران و دانش آموزان مورد تاكيد مي باشد. چند نكته اجرايي جهت استحضار و اقدام لازم: 1-به همراه داشتن دست نويس و دست سازه هاي دانش آموزان در مراسم. 2 -برگزاري مسابقه نقاشي ويژه دانش آموزان ابتدايي و پوستر ويژه دانش آموزان متوسطه. 3 -از مدارس همجوار ميدان انقلاب و مسير راهپيمايي انتظار دارد حضور گسترده و جدي داشته باشند.


0/5 امتياز (0)
 
 
   
 
نظرات

Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο
Ο